Welkom in groep 4

Voor elk kind
 is het belangrijk zich veilig en vertrouwd te voelen. Het aanbrengen van structuur, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn, is een vereiste. We streven ernaar om iedere dag op dezelfde manier vorm te geven en maken dit voor de kinderen inzichtelijk met behulp van zogenaamde dagritmekaarten.
 

Elke dag checken de kinderen in en uit waarbij ze, met een turfstreepje onder een smiley, aangeven hoe ze er bij zitten (klaar om te leren). Op de grote reflectiekalender vullen we per week de groeps- en daltondoelen in voor die week. Na de check-in bespreken we de dagplanning en de taakbrief. Aan het einde van de dag doen de kinderen hun ‘huishoudelijke’ klassentaakjes, vullen ze de check-uit in en reflecteren/evalueren we de dag Op vrijdag reflecteren we de door onszelf gestelde doelen en staan we stil bij de successen van die week . 


Waar gaan we o.a. aan werken dit schooljaar?
 

* Lezen 
Na het leren lezen in groep 3, bouwen we in groep 4 verder aan de leesvaardigheid; het voortgezet lezen. Lezen is immers de basis van al het leren. Dagelijks besteden we daar veel tijd aan en daarbij maken we ook gebruik van tutoren uit de bovenbouw. De schoolbibliotheek wordt dan ook frequent door de leerlingen gebruikt. 

Kernvakken 
Spelling en deels ook rekenen, wordt aangeboden vanuit doelen en ingeoefend op de I-pad via Gynzy. Na 3 weken oefenen komt een herhalingsweek en sluiten we af met een toets. De lesdoelen worden dagelijks benoemd en de leerlingen leren hierop te reflecteren. Dit zorgt ervoor de leerlingen zich bewust worden van hun eigen leerproces. Naast de digitale verwerking zorgen we ook voor voldoende schriftelijke oefening. Gr. 4 zal voor rekenen vooral werken in een rekenschrift en per week enkele aanvullende lessen digitaal maken. Voor taal gebruiken we de methode Taal Actief en werken we zowel aan uitbreiding van de woordenschat als aan taalvaardigheden als spreken/luisteren, schrijven, grammatica en zinsontleden. Door gebruik te maken van diverse werkvormen en samenwerken leren de kinderen met en van elkaar. 

Schrijven 
Groep 4 gaat verder met het aan elkaar schrijven en leert de hoofdletters en langere woorden te schrijven. Het tempo gaat iets omhoog en de liniëring wordt kleiner. In de loop van groep 4 gaan de leerlingen over van het schrijven met potlood naar rollerpen. We streven ernaar om alle kinderen in een redelijk tempo leesbaar te leren schrijven met een voorkeur voor het verbonden schrift. 

Sociale vaardigheden 
Leren gaat het best als je lekker in je vel zit en daarvoor gebruiken de Kanjer methodiek. Bij de wekelijkse training bouwen we aan een fijn klassenklimaat waarin aandacht besteed wordt aan groepsvorming, normen en waarden, wederzijds respect e.d. Dagelijks onderhouden we de sociale vaardigheden door o.a. leerlingen na te laten denken over hun eigen rol/inbreng in het klassengebeuren en sluiten we de dag af met een gezamenlijke evaluatie. 

Wist u datje groep 4

Leerkrachten + werkdagen: 
Jorien Nijenhuis   
ma
 t/m woensdag
joriennijenhuis@archipelprimair.nl 

Anne Langstraat
Donderdag en vrijdag
annelangstraat@archipelprimair.nl

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie