Onderwijstijd en burgerschap

Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. Onze school gebruikt moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen en door de leerkrachten integraal worden gebruikt. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode- onafhankelijke toetsen en methode gebonden toetsen. Het leerstofaanbod vertoont samenhang en biedt een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en op het gebruik van ICT-middelen.
De inhouden van de kerndoelen kunnen waar mogelijk in samenhang worden aangeboden.

Alle kinderen krijgen per week 24 les. De onderwijstijd wordt over de vak- en vormingsgebieden verdeeld:

GROEP 1 EN 2:
 • werken met ontwikkelingsmaterialen
 • bewegingsonderwijs
 • taalontwikkeling
 • rekenontwikkeling
 • oriëntatie op mens en wereld
 • kunstzinnige oriëntatie
GROEP 3 T/M 6:
 • taal, lezen en schrijven
 • rekenen en wiskunde 
 • oriëntatie op mens en wereld
 • kunstzinnige oriëntatie
 • bewegingsonderwijs
GROEP 7 EN 8:
 • taal, lezen en schrijven
 • rekenen en wiskunde
 • oriëntatie op mens en wereld
 • Engels
 • kunstzinnige oriëntatie
 • bewegingsonderwijs
Uitgaande van ons Daltononderwijs, waarbij ook met taakbrieven wordt gewerkt, zult u in het rooster niet altijd deze uren beschreven zien. De hierboven genoemde uren zijn gemiddeld op weekbasis de uitgangspunten van ons onderwijs. Deze worden, indien de resultaten van het onderwijs daartoe aanleiding geven, jaarlijks bijgesteld.

Nederlands

GROEP 1-2
Methode: Schatkist (nieuwe versie 2016)

In de vernieuwde versie van Schatkist (3) zijn leerlijnen uitgewerkt op het gebied van o.a. mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele vaardigheden. De pop Pompom staat centraal in deze uitgebreide methode voor kleuters. We werken met betekenisvolle thema’s. Hierin komen letters, cijfers, woordenschat, praatplaten, verhalen aan bod. We maken daarbij ook gebruik van het bijbehorende computerprogramma

GROEP 3
Methode: Veilig leren lezen, maan versie (KIM - versie 2016)

Veilig leren lezen is een taal/leesmethode. Dat houdt in dat ervoor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren.

Wat mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat.
Wat schriftelijke taalontwikkeling betreft staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal.

Veilig leren lezen sluit aan op de Tussendoelen beginnende geletterdheid. Alle aspecten van de beginnende geletterdheid komen vanaf het begin geïntegreerd aan bod. De methode Veilig leren lezen vormt wat de tussendoelen betreft een doorgaande lijn met de methode Schatkist die in de kleutergroepen wordt gebruikt.

Lezen

Leren lezen is spannend. Voor het leren lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. Wellicht herinnert u zich nog de eerste woordjes die u heeft leren lezen. En nu is uw kind aan de beurt om te leren lezen. De leerstof is verdeeld in 12 hoofdstukken, met elk een eigen thema. Hieruit worden een aantal kernwoorden met een specifieke letter gehaald, waarmee uw kind leert lezen. Telkens als het een nieuwe letter (2 per week) heeft geleerd, vermengen we die met de reeds geleerde letters. Hierdoor neemt het aantal woorden dat gelezen kan worden sterk toe. 

Na elke kern/hoofdstuk volgt een toets om de vorderingen goed te kunnen volgen. Tevens gebruiken we de geleerde letters voor een dagelijks dictee. 
 
GROEP 4-8
Methode Blink Lezen
Blink lezen is een kerndoel dekkende, eigentijdse en thematische leesmethode waarin, technisch en begrijpend lezen wordt aangeboden.

Methode: Taaljacht Zwijsen (versie 2023) groepen 3 t/m 6
Sinds augustus 2023 werken wij met deze vernieuwde methode waarin thematisch en samenhangend taal, spelling en woordenschat wordt aangeboden.

Methode: Taal Actief (versie 2014) groep 7 en 8
In Taal Actief  komen de leerlijnen luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat aan de orde. 

Rekenen/wiskunde

GROEP 1-2
Methode: Schatkist (nieuwe versie 2016)

In Schatkist zijn ook leerlijnen uitgewerkt op het gebied van beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. 

We maken gebruik van ‘Schatkist” en het daarbij behorende computerprogramma en de voorloper van de rekenmethode. De methode Alles Telt wordt ook in groep 1 en 2 gebruikt als aanvulling op Schatkist.

GROEP 3-8
Methode: Wereld in getallen (versie 5)

De methode ‘Wereld in getallen’ sluit goed aan op de uitgangspunten van het Daltononderwijs door in te spelen de niveauverschillen van leerlingen en leerlingen te leren rekenen aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

In groep 3 rekenen we t/m 20.
De methode is verdeeld in 6 blokken. Na 5 weken oefenen volgt een toets en een herhalingsweek. We werken aan getalrelaties en begrip d.m.v. tellen, splitsen, verdubbelen en aanvullen. 
Verder komen ook al aan bod; handig tellen, meten, klokkijken, geld rekenen, basisvaardigheden voor het vermenigvuldigen, tabellen en grafieken maken en aflezen. 

Vanaf groep 5 kunnen leerlingen werken op hun eigen rekenniveau als dat noodzakelijk is. Voor kinderen die het minimum niveau in de methode nog te moeilijk vinden, werken we met de maatschriften. Het maatschrift vervangt het gewone werkschrift en zorgt ervoor dat leerlingen op een aangepast niveau toch alle rekenstof doorlopen. Ook voor het begeleiden van snelle leerlingen biedt de methode extra mogelijkheden. De methode wordt conform de handleiding gebruikt en voldoet aan de kerndoelen.

Schrijven

GROEP 1-8
Methode: Pennenstreken (versie 2014)
De schrijfmethode Pennenstreken besteedt veel aandacht aan de fijne en grove motorische ontwikkeling. Dit is essentieel voor het ontwikkelingen van een goed leesbaar handschrift. Daarnaast komen ook de creatieve aspecten van het schrijven in deze methode goed naar voren. Tevens biedt het de mogelijkheid om typevaardigheid te oefenen en ‘digitaal’ te leren schrijven. 

In groep 1 en 2 gaat de aandacht vooral uit naar het aanleren van een goede pengreep, schrijfoefeningen, knippen en kleuren.

Schrijven leren we in groep 3 in 4 schriftjes aan. In de eerste maanden leren de kinderen het blokschrift aan, zoals deze getypte letters. De verbinding met het lezen en schrijven is dan het grootst. Daarnaast leren ze het verbonden schrift aan. 

Engels

GROEP 7-8
Methode: Groove.me

Groove.me is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs. Muziek is de basis van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.

Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat door deze emotie er een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker kunnen onthouden.

Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. Ze zijn heel nieuwsgierig naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie om Engels te willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot. 

Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten. 

Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook via het digibord en de opdrachten speelt de lesmethode Groove.me steeds in op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen sneller Engels leren. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

GROEP 1-2
In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Hiervoor worden de thema’s van Schatkist gebruikt. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, betasten, luisteren. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met menselijk gedrag, met de natuur en het natuurkundig gebeuren, en met de kijk van het kind op zichzelf, bij het leren zien van oorzaak en gevolg en bij het veroveren van taal als communicatiemiddel.

GROEP 3-8 
Methode: BLINK Wereldoriëntatie

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Blink wereldoriëntatie voldoet aan alle kerndoelen van Burgerschap.


Sexualiteit en diversiteit

Op 1 december 2012 zijn de kerndoelen voor het onderwijs aangepast. Seksualiteit en seksuele diversiteit zijn expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. 

Kerndoel 38 voor het basisonderwijs: "De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit". 

Wij werken elk jaar met het project "Lente kriebels" en met de methode "Relaties en Seksualiteit". In alle groepen wordt er gesproken over relaties, seksuele vorming, lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. 

De week van de lentekriebels is een landelijk ontwikkeld project door de RutgerssNisso Groep (RNG), waarin relationele en seksuele vorming centraal staat. Op deze site vindt u informatie over het project.

Bevordering van sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer

GROEP 1-8
Methode: Klaar over! 

Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen.

Kunstzinnige oriëntatie

GROEP 3-8
Methode: Moet je doen

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit.

Bevordering burgerschap en sociale integratie

GROEP 1-8
De school stemt het onderwijs m.b.t. burgerschap en sociale integratie af op de specifieke omstandigheden in en rond de school.  Burgerschap vormgeven doen we onder andere met behulp van de “Kanjertraining”. 

Onder burgerschap verstaan wij:
Het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen van gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school.
Het gaat om een activiteit: initiatief nemen, zelf keuzes maken en consequenties dragen.

Binnen het Daltononderwijs worden veel kansen aangeboden om actief ervaringen op te doen. De volgende activiteiten worden op school ingezet:

Democratie:
 • Gemengde groepjes
 • Deelname groepsgesprekken 
 • Afspraken en regels samen maken
 • Pestprotocol
 • Samen besluiten nemen
 • Groepswerk
Participatie:
 • Helpen opruimen
 • Actie om de buurt netjes te houden
 • Verantwoordelijkheid voor de groepstaken
 • Geld inzamelen voor goede doelen
 • Tutor zijn voor leerlingen uit lagere groepen
 • Samenwerken
 • Buurtacties
Identiteit:
 • Buitenschool instanties bezoeken
 • Samenwerking met verschillende kinderen
 • Eigen omgeving leren kennen
 • Vieringen
 • Verzorgen van oorlogsmonument
 • Groepsopdrachten  

Bewegingsonderwijs

Doelstelling: het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten; enige kenmerkende hulpmiddelen en bijbehorende begrippen kunnen gebruiken; een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur; omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. Aan de orde komen gymnastiek en spel.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie