Ouderraadsleden 2020-2021

Dagelijks bestuur:

                                                          

Laura Funke                       Bianca Procee
Voorzitter                                        Secretaris
                   

Femke Averink                                         
penningmeester                                        vertegenwoordiger school


Leden:

                         

Linda Goudswaard                 Brigiet Bluiminck                    Wilrieke Aalders


Taken van de ouderraad zijn:

 • het beheren van het schoolfonds
 • het organiseren van ouderavonden
 • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
 • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
 • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bestuur.
 •  
 • Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld.
  De bijdrage is dit schooljaar € 20,00.
 • Contact:
 • tel: 0575 512759 (school) 
        06- 13560538 ( voorzitter Laura Funke )
 • email:or.janligthart-zutphen@archipelprimair.nl


Wat staat er op de agenda
De ouderraad vergaderd zo'n 6 tot 8 keer per schooljaar. Er wordt doorgaans een standaard agenda gehanteerd met aanvullingen waarop zaken als financiën, actiepunten, belangrijke data waarop er iets van de OR verwacht wordt of mededelingen die vanuit het leerkrachtenteam komen. Eenmaal per jaar schuift de directeur aan in de vergadering, alle andere keren wordt de school vertegenwoordigd door één van de leerkrachten.

In principe zijn de vergaderingen van de ouderraad openbaar. Wilt u eens een vergadering bijwonen dan kan dat. Graag even voortijds contact opnemen met de voorzitter. 

De ouderraad maakt notulen van de vergaderingen die na vaststellen openbaar zijn en op deze website gepubliceerd worden.

Notulen vergadering Ouderraad 14-01-2020.pdf

Notulen vergadering Ouderraad 16-06-2020.pdf 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven